Tìm kiếm Blog này

Friday, 18 January 2019

KỸ NĂNG TƯ DUY CỦA HỌC SINH - 6 CẤP ĐỘ TƯ DUY BLOOM


Thang Cấp độ Tư duy đầu tiên được xây dựng bởi Benjamin S. Bloom (1956) – một giáo sư của trường ĐH Chicago, thường được gọi tắt là Thang Bloom  bao gồm 6 cấp độ. Thang đo này đã được sử dụng hơn 5 thập kỷ qua nhằm khuyến khích và phát triển các kỹ năng tư duy của học sinh ở mức độ cao.

1. Nhớ/Biết (knowledge)

Nhớ là khả năng ghi nhớ và nhận diện thông tin. Nhớ là cần thiết cho tất các mức độ tư duy. Nhớ ở đây được hiểu là nhớ lại những kiến thức đã học một cách máy móc và nhắc lại.


2. Hiểu (comprehension)

Hiểu là khả năng diễn dịch, diễn giải, giải thích hoặc suy diễn (dự đoán được kết quả hoặc hậu quả). Hiểu không đơn thuần là nhắc lại cái gì đó. Học sinh phải có khả năng diễn đạt khái niệm theo ngôn ngữ của họ.

3. Vận dụng (application)

Vận dụng là khả năng sử dụng thông tin và chuyển đổi kiến thức từ dạng này sang dạng khác (sử dụng những kiến thức đã học trong hoàn cảnh mới). Vận dụng là bắt đầu của mức tư duy sáng tạo. Tức là vận dụng những gì đã học vào đời sống hoặc một tình huống mới.

4. Phân tích (analysis)

Là khả năng nhận biết chi tiết, phát hiện và phân biệt các bộ phận cấu thành của thông tin hay tình huống. Ở mức độ này đòi hỏi khả năng phân nhỏ đối tượng thành các hợp phần cấu thành để hiểu rõ hơn cấu trúc của nó.

5. Tổng hợp (synthesis)

Tổng hợp là khả năng hợp nhất các thành phần để tạo thành một tổng thể/sự vật lớn. Ở mức độ này học sinh phải sử dụng những gì đã học để tạo ra hoặc sáng tạo một cái gì đó hoàn toàn mới.

6. Đánh giá (evaluation)

Đánh giá là khả năng phán xét giá trị hoặc sử dụng thông tin theo các tiêu chí thích hợp. (Hỗ trợ đánh giá bằng lý do/lập luận). Để sử dụng đúng mức độ này, học sinh phải có khả năng giải thích tại sao sử dụng những lập luận giá trị để bảo vệ quan điểm.

*Theo một cách tương đối, 6 cấp độ nhận thức tương ứng với các mục tiêu về Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ của người học.
- Mức nhớ và hiểu: Mục tiêu về Kiến thức.
- Mức vận dụng và phân tích: Mục tiêu về Kỹ năng.
- Mức đánh giá và sáng tạo: Mục tiêu về Thái độ, có nhận thức mới và thái độ mới.

Thầy Duy Handsome!

No comments:

Post a comment

Hãy thoải mái khi gửi nhận xét và câu hỏi cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn!